Privacybeleid

Privacybeleid Rammelaartje

http://www.rammelaartje.nl

 

Over ons privacybeleid 

Wij geven veel om je privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende dienstverlening van Rammelaartje.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook wordt uitgelegd uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je natuurlijk altijd contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze we je gegevens verwerken, waar we deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: Shopify

Deze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze diensten aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot onze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijst: MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt, en je uitschrijving bevestigt ontvang je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment provider: Mollie

Voor het afhandelen van de iDeal-betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van Mollie.

Facturatie en boekhouden: E-Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van E-Boekhouden. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt/de aankoop die je doet. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Rammelaartje.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons hiervoor biedt, daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens totdat wederopzegging van het gebruik van je gegevens. Je kunt op ieder gewenst moment vragen om je klantgegevens te laten verwijderen uit ons systeem.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met je (persoons)gegevens wel bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Hieronder zie je welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van verwijdering van klantgegevens, leggen wij geanonimiseerde gegevens vast. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de door jou verstrekte gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen aan info@rammelaartje.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. 

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je een kopie van alle bij ons bekende gegevens op het bij ons bekende e-mailadres toe.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar infor@rammelaartje.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar info@rammelaartje.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij heb verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Rammelaartje.nl. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.  Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op door een e-mail te sturen naarinfo@rammelaartje.nl.

Cookies: Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies: Shopify

Om te voorkomen dat je telkens de inhoud van je winkelwagen kwijt bent, maakt de webwinkel gebruik van tijdelijke cookies.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maakt van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.